ต้องต่อเวลา
การถูกปลด
ได้รับกำลังใจ
ขาดผู้เล่น
การเรียกร้อง
ยังไม่พร้อมไป
เพิ่มความหวัง
ประเมินต่ำเกินไป
ขอโทษที่ผิดพลาด
อับอายหลังจบเกม